Hur ska vi tänka om rasen gotlandsstövare?

Vi måste hela tiden tänka på hur vi bedriver aveln i en så extremt liten grupp hundar som gotlandsstövarna utgör. Vi har att hantera två delvis motstridiga mål – bevara rasens gener och egenskaper för framtiden och förbättra rasens egenskaper genom genomtänkta avelsurval.

SJCh SUCh Ronemarkens Sabina

Vi i styrelsen har ju i uppdrag att utföra det som medlemmarna vill att vi ska göra. Vi har att förhålla oss till stadgarna förstås, men det finns stor frihet i att ta fasta på medlemmarnas önskemål. I en levande och aktiv förening är givetvis medlemmarna och deras önskemål mycket viktiga och värdefulla. 

Styrelsen har många gånger funderat på vad ni medlemmar vill ha för typ av verksamhet anordnad av styrelsen. Jaktresorna har varit en aktivitet, rasträffarna en annan, detta förutom årsmötet förstås. Har ni förslag på aktiviteter som styrelsen borde anordna eller har ni till och med idéer som ni själva vill genomföra? Hör av er med dem!

Vad gäller vår ras så har vi att förhålla oss till rasstandarden och den långsiktigt hållbara rasspecifika avelsstrategin, det så kallade RAS-dokumentet, som finns publicerad här på hemsidan under fliken ”Avel”. Men till det kommer vikten av att behålla den genetiska variation som finns i rasen. Utan genetisk variation, ingen avel. I syfte att öka den genetiska variationen har två inkorsningar gjorts med hanar av den norska rasen hygenstövare. I samband med årsmötet 2023 kommer projektet att diskuteras och utvärderas, resultatet kommer att publiceras i det reviderade RAS-dokument som ska färdigställas under 2023.

En annan sak vi har att förhålla oss till är kravet att bevara rasens unika gener, rasen är ju en lantras och då den är akut utrotningshotad är det oerhört viktigt vilka individer som används i avel och att alla valpar hittar bra ägare. En del i att bevara generna är att låta hanar donera sperma för framtida bruk. fem hanar har nu lämnat sperma och vi hoppas att ytterligare ett par hanar ska kunna lämna sperma, för mer information, se vårt RAS-dokument under fliken ”Avel”.

För att hitta nog många, lämpliga och bra valpköpare försöker vi i styrelsen marknadsföra rasen på bästa sätt. Vi deltar på jakt-och vildmarksmässor och vi skriver om rasen i tidningen Stövaren och i andra tidningar där vi kan, vi deltar på utställningar och vi anordnar en rasträff varje år. Här vill vi gärna ha tips från er medlemmar på fler aktiviteter som kan bidra till att göra gotlandsstövaren ännu mer populär och attraktiv. En sak som är viktig att tänka på för oss alla är att varje gång vi är ute bland andra människor med våra hundar, är att vi är ambassadörer för rasen. Även här är du som vill delta och vara aktiv mycket välkommen. Vi vet, från de enkätsvar ni lämnat, att de allra flesta gotlandsstövareägarna är mycket nöjda med sin hund vilket självklart är mycket positivt och så vill ju såklart styrelsen att det ska fortsätta vara.

Vi vill också ha era tankar vad gäller rasens egenskaper. Behöver rasen utvecklas åt något håll vad gäller exteriör och/eller jaktliga egenskaper? Eller är rasens egenskaper bra som de är? Vad är era tankar och erfarenheter? 

Har ni möjlighet så är ni mycket välkomna till årsmötet, ju fler medlemmar desto trevligare. Kallelsen till våra årsmöten görs i vår tidning, här på hemsidan och på vår Facebooksida.
Känner du att du vill delta i styrelsens arbete så hör av dig till valberedningen, Vi har en god stämning i styrelsen och samarbetar mycket bra. Våra möten tar vi med telefonmöten och de mötena brukar vara både trevliga, givande och effektiva.  

                                                  
Iréne Berglund, vice ordförande