RAS-dokumentet


Klicka på länken för att komma till det RAS-dokument som gäller för åren 2024-2028
https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-gotlandsstovare.pdf

Gotlandsstövareföreningen har formulerat två mål gällande avel med gotlandsstövare, de är:

– Att befästa och bevara Gotlandsstövaren som en egen livskraftig ras.

– Att främja ändamålsenlig avel och god vård av mentalt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda Gotlandstövare.

För att kunna nå de målen har ett RAS-dokument tagits fram som en dokumentation av rasen och som ett verktyg i avelsarbetet.

En långsiktigt hållbar Rasspecifik AvelsStrategi

En rasspecifik avelsstrategi är en handlingsplan för avel inom en viss ras, i vårt fall Gotlandsstövaren. Det dokument som utgör avelsstrategin brukar förkortas RAS-dokument. RAS-dokumentet ska innehålla en nulägesbeskrivning av Population, Hälsa, Bruksegenskaper, Mentalitet och Exteriör. I varje del ska det även finnas en utvärdering av de informationskällor man använt, de slutsatser man dragit utifrån dem och slutligen en avelsstrategi där både kort-och långsiktiga mål anges. I avelsstrategin anges hur klubben och dess uppfödare tillsammans ska arbeta för att målen ska uppnås. I dokumentets första del tar man upp det eller de mål man prioriterar just denna period. De mål man tagit fram är grunden för de avelsrekommendationer som gäller för rasen.
Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.
Då rasklubben har tagit fram sitt dokument ska det skickas till specialklubben (SvStK) för godkännande och vidare befordran till SKK:s Avelskommitté där dokumentet granskas och till slut fastställs. RAS-dokumentet ska uppdateras vart 5:e år, i vårt fall blir nästa uppdatering 2029.

Har du frågor gällande RAS-dokumentet så kontakta gärna Irene Berglund på irene.gotlandsstovare@gmail.com